කර්මාන්තශාලා චාරිකාව

කර්මාන්ත ශාලාව හතර

cargo warehouse
භාණ්ඩ ගබඩාව
back seam
පසුපස මැහුම්
circular loom
රවුම් පේෂය
coating workshop
ආලේපන වැඩමුළුව
print workshop
මුද්‍රණ වැඩමුළුව
drawing woven workshop
වියන ලද වැඩමුළුව ඇඳීම
sewing workshop
මහන වැඩමුළුව
Lamination
ලැමිෙන්ටේෂන්
starlinger coating
starlinger ආලේපනය
starlinger machine
ස්ටාර්ලින්ජර් යන්ත්‍රය